سری INDY

2 رنگ

شروعی برای تمام بی سیم شدن

indy fuel

2 رنگ

بی سیم شارژ شو

INDY evo Compare

6 رنگ

همراهی برای تمام روز

لوگو ایندیوای ایو

1 رنگ 

با موسیقی خلوت کنید

قول استفاده بدون نگرانی از محصولات ما

در صورت از دست دادن یا شکستن هرکدام از هدفون های بی سیم ما ،

ما آن را با تخفیف جایگزین خواهیم کرد. بنابراین بدون نگرانی از آنها استفاده کنید.